Privacyverklaring

Privacyverklaring

JB Visuals is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

JB Visuals verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

JB Visuals heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via jef@jbvisuals.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

JB Visuals verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • JB Visuals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

JB Visuals neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

5. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

JB Visuals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

6. Delen met derden

JB Visuals verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van JB Visuals, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JB Visuals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies

JB Visuals gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JB Visuals gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je al geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie de cookieregeling voor toelichting.

8. Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JB Visuals en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die JB Visuals van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jef@jbvisuals.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt je verzocht een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd op je verzoek.

JB Visuals wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

JB Visuals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jef@jbvisuals.nl.

JB Visuals gebruikt cookies