Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten die zijn gesloten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen mutaties ondergaan wanneer er veranderingen in de werkzaamheden optreden.
 3. Genoemde tarieven zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.
 4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat maar ermee instemt dat de opdrachtnemer begint aan de uitvoering van de opdracht, geldt de inhoud van de offerte als overeenkomst.
 5. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht aan meerdere opdrachtnemers wenst te verstrekken of heeft verstrekt, dient de opdrachtnemer hier schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld.

2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo goed als mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Om een juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, is het de opdrachtgever gehouden al wat mogelijk te doen wat nodig of wenselijk is. In het bijzonder het tijdig aanleveren van bruikbare bestanden, gegevens of materialen.
 3. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 4. Aanvraag van vergunningen of beoordeling of instructies voldoen aan wettelijke kwaliteitsnormen behoren niet toe aan de opdrachtnemer.
 5. Alvorens productie of openbaarmaking, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste weergave van het product te controleren en goed te keuren.
 6. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

3. Inschakelen van derden

 1. Opdrachten kunnen aan derden worden verstrekt.
 2. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer een begroting voor kosten van derden laten opstellen. Deze begroting zal slechts een indicatieve strekking hebben. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer offertes laten aanvragen.

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Uit de opdracht voortgekomen rechten van intellectueel eigendom, waaronder het octrooirecht, modelrecht en auteursrecht, komen toe aan de opdrachtnemer. Wanneer een dergelijk recht alleen verkregen kan worden via een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer hiertoe bevoegd.
 2. Onderzoek doen naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, modelrecht, auteursrechten of portretrechten van derden behoort niet tot het uitvoeren van de opdracht. Dit geldt ook voor onderzoek naar de mogelijkheid van beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk hier zich niet toe leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te laten vermelden of verwijderen.
 4. Werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen en andere bestanden blijven eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld.
 5. Wanneer de opdracht is voltooid hebben beide de opdrachtgever en opdrachtnemer een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte gegevens en bestanden.

5. Gebruik en licentie

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan de verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt de opdrachtgever de bevoegdheid tot het gebruik van het product.
 2. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid om het product te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
 3. De opdrachtgever verliest de bevoegdheid tot het gebruik van het product:
  • Vanaf het moment dat de opdrachtgever (betalings)verplichtingen niet (volledig) nakomt.
  • Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid.

6. Honorarium en bijkomende kosten

 1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 2. Wanneer de opdrachtnemer door het onjuist aanleveren van bestanden, gegevens of materialen of wanneer er door onjuiste briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd.

7. Betaling

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 3. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid zijn.
 4. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9. Garanties en vrijwaringen

 1. De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde ontwerp/product door hem/haar is ontwerpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp/product rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
  • fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke bestanden, gegevens of materialen.
  • fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 4. De opdrachtgever is gehouden, kopieën van door hem verstrekte bestanden en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11. Overige bepalingen

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 3. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

JB Visuals gebruikt cookies